सूचना तथा समाचार

सेवा करार सम्बन्धी पुर्चौडी नगरपालिकाको सूचना

इन्जीनीयर र सव इन्जीनीयर पद का लागि सूचना प्रकाशित भएको को जानकारी गरिन्छ |

मदिरा_निषेध_छेत्र

पुर्चौडी नगरपालिका लाई मदिरा_निषेध_छेत्र बनाउने उच्चा विचार भएका यहाँ का नगर प्रम